Факултет по дентална медицина

Обучение по Дентална медицина във Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив

  • Обучението по дентална медицина продължава 6 години.
  • Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен стаж.
  • Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка.
  • Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ – Пловдив лекари по дентална медицина.
  • Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация лекар по дентална медицина.