Академични стандарти/Аcademic standards

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
(ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЦИПЛИНАТА)Катедра по Орална хирургия
Akademic standart for the discipline special surgery, including local anesthesia and analgesics in dental medicine
Академичен стандарт за дисциплината „Орална и лицево-челюстна хирургия“
Катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия

Academic standards, Department of Operative dentistry and Endodontics
Академичени стандарти, Катедра оперативно зъболечение и ендодонтия
Катедра по Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия
Academic Standard of „Dental Physiotherapy”
Aкадемичен стандарт за дисциплината „Дентална  физиотерапия”
Аcademic standard for the discipline „Imaging diagnostics“
Академичен стандарт за дисциплината „Образна диагностика”

Academic standard for the discipline dental clinical allergology
Академичен стандарт, Дентална Клинична Алергология
Катедра по Детска дентална медицина
Academic standard for the “Pediatric dentistry” training course
Академичен стандарт за учебна дисциплина „Детска дентална медицина“
Катедра по Протетична дентална медицина

Аcademic standard for the discipline “ Prosthetic Dentistry“
Академичен стандарт за дисциплината „Протетична дентална медицина

Катедра по Ортодонтия

Аcademic standard for the discipline „Orthodontics“
Академичен стандарт за дисциплината „Ортодонтия”
Катедра по Паротонтология и ЗОЛ, секция Орална патология

Аcademic standard for the discipline „Periodontology“
Академичен стандарт за дисциплината „Пародонтология и ЗОЛ”
Свободно- избирираеми дисциплини
Академичен стандарт за дисциплината „Клинична дентална имплантология
CAD/CAM технологии в денталната медицина
CAD/CAM technologies in dental medicine