РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

content maybe

ДЕКАН
Доц. д-р Веселина Кондева, дм,

ЗАМ. ДЕКАН Учебната дейност и СДО на Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив.

Проф. д-р Петя Печалова, дм

ЗАМ. ДЕКАН Научно-изследователската дейност на Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив.

Доц. д-р Илияна Стоева, дм

ЗАМ. ДЕКАН Качество и акредитация на Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив.

Доц. д-р Мариана Димитрова, дм

ЗАМ. ДЕКАН Международно сътрудничество и проектна дейност на Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив

Доц. д-р Илиан Христов, дм

Инспектор Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив

Ивалина Тевекелова