РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

content maybe

ДЕКАН
Проф. д-р Георги Тодоров, дм,

ЗАМ. ДЕКАН по Учебната дейност и СДО

Проф. д-р Елка Попова, дм

ЗАМ. ДЕКАН по Учебната дейност англоезично обучение

Проф. д-р Ани Белчева, дм

ЗАМ. ДЕКАН по Научноизследователската дейност и КОА

Доц. д-р Веселина Кондева, дм

ЗАМ. ДЕКАН по Международно сътрудничество и проектна дейност

Проф. д-р Христина Лалабонова, дмн

ЗАМ. ДЕКАН по Лечебно-диагностична дейност

Проф. д-р Петя Печалова, дм