• През 1970 г.

  с решение на Министерски съвет на Народна Република България (№ 230/24.09.1970) към ВМИ – Пловдив е разкрита специалност «Стоматология». Приети са първите 110 студенти, които започват обучението си по общомедицинските дисциплини в катедрите на института. Започва преустройването на предоставения от градските власти тютюнев склад «Томасян», за нуждите на специалните дисциплини. Като методичен ръководител и организатор на преустройството е командирован доц.д-р Богдан Дачев, от Стоматологичния факултет – София. Същата година, се създава първата катедра – по Ортопедична стоматология и ортодонтия, за преподаване на специалните дисциплини – Материалознание и Пропедевтика на протетичната стоматология. Избрани са първите асистенти – д-р Стефан Иванов (Сиромашки), д-р Георги Георгиев , д-р Здравко Пехливанов и д-р Косьо Атанасов. За главен административен асистент е командирован от София д-р Евтим Евтимов.
 • През 1971 г.

  2013Event Title еразкрита катедра по Терапевтична и детска стоматология и за главен административен асистент е назначен д-р Константин Горанов, който има защитена дисертация. Същата година, след конкурс, са избрани за асистенти д-р Мария Велчева и д-р Иванка Дочева. За ръководител на обединената катедра е назначена доц. д-р Донка Пеева-Гюлева. Тя идва от Института за усъвършенстване и специализация на лекарите (ИСУЛ).
 • През 1972 година

  се разкрива катедра по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Пеню Пенев . Първите асистенти са: д-р Петър Кавлаков, д-р Еленко Попов, д-р Любомир Стоянов, д-р Благой Петров и д-р Сотир Сотиров.
 • В началото на 1973 година

  е преустроена, оборудвана и предадена за използване, с официално откриване, част от сградата на тютюневия склад. Преустройството и обзавеждането на останалата част продължава до 80-те години.
 • През 1974 година

  с решение на МС (№ 14/14.04.1974/, се създава Стоматологичен факултет, като самостоятелна учебна и лечебна структура, към ВМИ – Пловдив. За Декан е избран доц. д-р Минчо Банчев, със заместници доц. д-р Пеньо Пенев (учебна работа) и доц. д-р Крум Солов (научна работа). Същата година се обособява самостоятелна катедра по Детска стоматология, с ръководител доц. д-р Минчо Банчев. След проведени конкурси се назначават асистенти във всички катедри. За преподаването по специалните дисциплини и оказване на методична помощ се командироват хабилитирани преподаватели от Стоматологичния факултет – София.
 • През 1982 година е въведена в експлоатация изцяло преустроената сграда.

  е въведена в експлоатация изцяло преустроената сграда.
 • През учебната 1990/91 година

  се въвежда нов учебен план по специалността Стоматология.
 • През 1992 година

  сектора по Ортодонтия в катедрата по Ортопедична стоматология се обособява в самостоятелна катедра, с ръководител доц. д-р Косьо Атанасов.
 • През 1993 година

  сградата на Стоматологичен факултет е реституирана (07.04.1993 г.) и университетът започва да изплаща наем на собствениците. Същата година Общински съвет – Пловдив предоставя за Стоматологичен факултет предназначената за «Пионерски комплекс» недовършена сграда (Решение 239/10.12.1993 г.).
 • През 1996 година

  от Академичния съвет е приет проект за преустройването на сградата, разработен от колектив, с ръководител арх. Рималовски (Протокол 5/ 17.09.1996г.). Парцелът, с принадлежащата сграда, са актувани като държавна собственост и предоставени на Медицински университет – Пловдив (Акт № 1141/15.09.1998г.). След конкурс е подписан договор за строителство, с фирма Бибов-1 ЕООД (16.04.1999г.). На 11.05.1999 година е направена първа копка и започва строителството, което след една година е преустановено, поради липса на финансиране.
 • През 2000 година, в

  в катедра по Терапевтична стоматология е зачислен първият редовен докторант – българин (д-р Елена Фиркова-Стоянова)
 • През 2001 година

  от катедрата по Терапевтична стоматология се обособяват две нови катедри – катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия,с ръководител доц. д-р Стоян Владимиров и катедра по Пародонтология и ЗОЛ, с ръководител доц. д-р Здравка Иванова. Същата година, катедрата по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия се разделя на катедра по Орална хирургия, с ръководител доц.д-р Димитър Атанасов и катедра по Лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Славчо Димитров, която се пребазира в хирургичния блок.
 • През 2003 година

  за Ректор на университета е избран доц. д-р Георги Паскалев (29.11.2003), който в платформата си поставя, като основна задача, разрешаването на въпроса със сградата на Стоматологичен факултет. Осигурява се финансиране. Проектът се актуализира и през ноември 2005 година започва ускорено изграждане.
 • През лятото на 2006

  година се пренасят катедрите по Оперативно зъболечение и ендодонтия, Детска дентална медицина и Протетична дентална медицина. На 18.10.2006 година е официалното откриване на новия факултет. Строителните работи продължават паралелно с провеждане на учебни занятия в завършените корпуси.
 • 18.10. 2006

  година е официалното откриване на новия факултет. Строителните работи продължават паралелно с провеждане на учебни занятия в завършените корпуси.
 • 2-006

  През 2006 г., с решение на Академичния съвет на Медицински университет, се създава катедра Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, с ръководител доц.д-р Георги Йорданов /пр.№3/11.05.2006 г./.
 • 2007

  На 31.12. 2007 година факултетът по Дентална медицина изцяло е пребазиран в новата сграда. В нея,върху 14770 кв.м. площ са разположени 27 клинични учебни зали, с общо 168 работни места, 4 предклинични зали, с общо 45 места, 1 операционна, 3 технични зали за предклиника с общо 30 места, 1 технична зала за обслужване на клиничната работа с 28 места, 1 зала за материалознание – с 24 работни места, 8 семинарна зали с общо 113 места, 12 лечебно-консултативни кабинета, 4 кабинета за докторанти , 7 кабинета за специализанти, аула Магна с 308 места, две аудитории /І -ва – със 156 места и ІІ -ва със 117 места/, библиотека, компютърна зала, стерилизационна. Факултетът разполага с 193 модерни дентални юнити, 34 фантомни юнити, 3Д скенер, ортопантомограф, дигитални зъбни рентгени, високоенергетичен лазер, операционен дентален микроскоп, интраорални камери, стационарни и мобилни мултимедийни системи, съвременни системи за ендодонтия, апаратура за въздушна микроабразия.
 • 2015

  През 2015 година факултетът по Дентална медицина получи от НАОА програмна акредитация със срок от 6 години, за обучение на магистри – лекари по дентална медицина и специализанти, с оценка 9.38.
 • Обучението по медицинските дисциплини се провежда в катедрите на Медицински факултет и факултета по Обществено здраве, а по денталните – в 8 специализирани катедри, от които 1 е базирана в хирургичния блок на УМБАЛ «Свети Георги» (катедра по Лицево-челюстна хирургия).
 • Непрекъсното се стремим

  към създаване на по-добра академична среда и да осигуряваме най-доброто за всички наши студентите всеки ден...
През 1970 г., с решение на Министерски съвет на Народна Република България (№ 230/24.09.1970) към ВМИ – Пловдив е разкрита специалност «Стоматология». Приети са първите 110 студенти, които започват обучението си по общомедицинските дисциплини в катедрите на института. Започва преустройването на предоставения от градските власти тютюнев склад «Томасян», за нуждите на специалните дисциплини. Като методичен ръководител и организатор на преустройството е командирован доц.д-р Богдан Дачев, от Стоматологичния факултет – София. Същата година, се създава първата катедра – по Ортопедична стоматология и ортодонтия, за преподаване на специалните дисциплини – Материалознание и Пропедевтика на протетичната стоматология. Избрани са първите асистенти – д-р Стефан Иванов (Сиромашки), д-р Георги Георгиев , д-р Здравко Пехливанов и д-р Косьо Атанасов. За главен административен асистент е командирован от София д-р Евтим Евтимов. През 1971 година е разкрита катедра по Терапевтична и детска стоматология и за главен административен асистент е назначен д-р  Константин Горанов, който има защитена дисертация. Същата година, след конкурс, са избрани за асистенти д-р Мария Велчева и д-р Иванка Дочева. За ръководител на обединената катедра е назначена доц. д-р Донка Пеева-Гюлева. Тя идва от Института за усъвършенстване и специализация на лекарите (ИСУЛ). През 1972 година се разкрива катедра по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Пеню Пенев . Първите асистенти са: д-р Петър Кавлаков, д-р Еленко Попов, д-р Любомир Стоянов, д-р Благой Петров и д-р Сотир Сотиров.
В началото на 1973 година е преустроена, оборудвана и предадена за използване, с официално откриване, част от сградата на тютюневия склад. Преустройството и обзавеждането на останалата част продължава до 80-те години.
През 1974 година, с решение на МС (№ 14/14.04.1974/, се създава Стоматологичен факултет, като самостоятелна учебна и лечебна структура, към ВМИ – Пловдив. За Декан е избран доц. д-р Минчо Банчев, със заместници доц. д-р Пеньо Пенев (учебна работа) и доц. д-р Крум Солов (научна работа). Същата година се обособява самостоятелна катедра по Детска стоматология, с ръководител доц. д-р Минчо Банчев. След проведени конкурси се назначават асистенти във всички катедри. За преподаването по специалните дисциплини и оказване на методична помощ се командироват хабилитирани преподаватели от Стоматологичния факултет – София.
През 1982 година е въведена в експлоатация изцяло преустроената сграда.
През учебната 1990/91 година се въвежда нов учебен план по специалността Стоматология.
През 1992 година, сектора по Ортодонтия в катедрата по Ортопедична стоматология се обособява в самостоятелна катедра, с ръководител доц. д-р Косьо Атанасов.
През 1993 година сградата на Стоматологичен факултет е реституирана (07.04.1993 г.) и университетът започва да изплаща наем на собствениците. Същата година Общински съвет – Пловдив предоставя за Стоматологичен факултет предназначената за «Пионерски комплекс» недовършена сграда (Решение 239/10.12.1993 г.). През 1996 година от Академичния съвет е приет проект за преустройването на сградата, разработен от колектив, с ръководител арх. Рималовски (Протокол 5/ 17.09.1996г.). Парцелът, с принадлежащата сграда, са актувани като държавна собственост и предоставени на Медицински университет – Пловдив (Акт № 1141/15.09.1998г.). След конкурс е подписан договор за строителство, с фирма Бибов-1 ЕООД (16.04.1999г.). На 11.05.1999 година е направена първа копка и започва строителството, което след една година е преустановено, поради липса на финансиране.
През 2000 година, в катедра по Терапевтична стоматология е зачислен първият редовен докторант – българин (д-р Елена Фиркова-Стоянова). През 2001 година, от катедрата по Терапевтична стоматология се обособяват две нови катедри – катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия,с ръководител доц. д-р Стоян Владимиров и катедра по Пародонтология и ЗОЛ, с ръководител доц. д-р Здравка Иванова. Същата година, катедрата по Хирургична стоматология  и лицево-челюстна хирургия се разделя на катедра по Орална хирургия, с ръководител доц.д-р Димитър Атанасов и катедра по Лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Славчо Димитров, която се пребазира в хирургичния блок.
През 2003 година за Ректор на университета е избран доц. д-р Георги Паскалев (29.11.2003), който в платформата си поставя, като основна задача, разрешаването на въпроса със сградата на Стоматологичен факултет. Осигурява се финансиране. Проектът се актуализира и през ноември 2005 година започва ускорено изграждане. През лятото на 2006 година се пренасят катедрите по Оперативно зъболечение и ендодонтия, Детска дентална медицина и Протетична дентална медицина. На 18.10. 2006 година е официалното откриване на новия факултет. Строителните работи продължават паралелно с провеждане на учебни занятия в завършените корпуси.
През 2006 г., с решение на Академичния съвет на Медицински университет, се създава катедра Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, с ръководител доц.д-р Георги Йорданов /пр.№3/11.05.2006 г./.
На 31.12. 2007 година факултетът по Дентална медицина изцяло е пребазиран в новата сграда. В нея,върху 14770 кв.м. площ са разположени 27 клинични учебни зали, с общо 168 работни места, 4 предклинични зали, с общо 45 места, 1 операционна, 3 технични зали за предклиника с общо 30 места, 1 технична зала за обслужване на клиничната работа с 28 места, 1 зала за материалознание – с 24 работни места, 8 семинарна зали с общо 113 места, 12 лечебно-консултативни кабинета, 4 кабинета за докторанти , 7 кабинета за специализанти, аула Магна с 308 места, две аудитории /І -ва – със 156 места и ІІ -ва със 117 места/, библиотека, компютърна зала, стерилизационна. Факултетът разполага с 193 модерни дентални юнити, 34 фантомни юнити, 3Д скенер, ортопантомограф, дигитални зъбни рентгени, високоенергетичен лазер, операционен дентален микроскоп, интраорални камери, стационарни и мобилни мултимедийни системи, съвременни системи за ендодонтия, апаратура за въздушна микроабразия.
През 2015 година факултетът по Дентална медицина получи от НАОА програмна акредитация със срок от 6 години, за обучение на магистри – лекари по дентална медицина и специализанти, с оценка 9.38.
Обучението по медицинските дисциплини се провежда в катедрите на Медицински факултет и факултета по Обществено здраве, а по денталните – в 8 специализирани катедри, от които 1 е базирана в хирургичния блок на УМБАЛ «Свети Георги» (катедра по Лицево-челюстна хирургия).