• През 1970 г.

  с решение на Министерски съвет на Народна Република България (№ 230/24.09.1970) към ВМИ – Пловдив е разкрита специалност «Стоматология». Приети са първите 110 студенти, които започват обучението си по общомедицинските дисциплини в катедрите на института. Започва преустройването на предоставения от градските власти тютюнев склад «Томасян», за нуждите на специалните дисциплини. Като методичен ръководител и организатор на преустройството е командирован доц.д-р Богдан Дачев, от Стоматологичния факултет – София. Същата година, се създава първата катедра – по Ортопедична стоматология и ортодонтия, за преподаване на специалните дисциплини – Материалознание и Пропедевтика на протетичната стоматология. Избрани са първите асистенти – д-р Стефан Иванов (Сиромашки), д-р Георги Георгиев , д-р Здравко Пехливанов и д-р Косьо Атанасов. За главен административен асистент е командирован от София д-р Евтим Евтимов.
 • През 1971 г.

  Разкрита е катедра по Терапевтична и детска стоматология и за главен административен асистент е назначен д-р Константин Горанов, който има защитена дисертация. Същата година, след конкурс, са избрани за асистенти д-р Мария Велчева и д-р Иванка Дочева. За ръководител на обединената катедра е назначена доц. д-р Донка Пеева-Гюлева. Тя идва от Института за усъвършенстване и специализация на лекарите (ИСУЛ).
 • През 1972 година

  се разкрива катедра по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Пеню Пенев . Първите асистенти са: д-р Петър Кавлаков, д-р Еленко Попов, д-р Любомир Стоянов, д-р Благой Петров и д-р Сотир Сотиров.
 • В началото на 1973 година

  е преустроена, оборудвана и предадена за използване, с официално откриване, част от сградата на тютюневия склад. Преустройството и обзавеждането на останалата част продължава до 80-те години.
 • През 1974 година

  с решение на МС (№ 14/14.04.1974/, се създава Стоматологичен факултет, като самостоятелна учебна и лечебна структура, към ВМИ – Пловдив. За Декан е избран доц. д-р Минчо Банчев, със заместници доц. д-р Пеньо Пенев (учебна работа) и доц. д-р Крум Солов (научна работа). Същата година се обособява самостоятелна катедра по Детска стоматология, с ръководител доц. д-р Минчо Банчев. След проведени конкурси се назначават асистенти във всички катедри. За преподаването по специалните дисциплини и оказване на методична помощ се командироват хабилитирани преподаватели от Стоматологичния факултет – София.
 • През 1982 година е въведена в експлоатация изцяло преустроената сграда.

  е въведена в експлоатация изцяло преустроената сграда.
 • През учебната 1990/91 година

  се въвежда нов учебен план по специалността Стоматология.
 • През 1992 година

  сектора по Ортодонтия в катедрата по Ортопедична стоматология се обособява в самостоятелна катедра, с ръководител доц. д-р Косьо Атанасов.
 • През 1993 година

  сградата на Стоматологичен факултет е реституирана (07.04.1993 г.) и университетът започва да изплаща наем на собствениците. Същата година Общински съвет – Пловдив предоставя за Стоматологичен факултет предназначената за «Пионерски комплекс» недовършена сграда (Решение 239/10.12.1993 г.).
 • През 1996 година

  от Академичния съвет е приет проект за преустройването на сградата, разработен от колектив, с ръководител арх. Рималовски (Протокол 5/ 17.09.1996г.). Парцелът, с принадлежащата сграда, са актувани като държавна собственост и предоставени на Медицински университет – Пловдив (Акт № 1141/15.09.1998г.). След конкурс е подписан договор за строителство, с фирма Бибов-1 ЕООД (16.04.1999г.). На 11.05.1999 година е направена първа копка и започва строителството, което след една година е преустановено, поради липса на финансиране.
 • През 2000 година, в

  в катедра по Терапевтична стоматология е зачислен първият редовен докторант – българин (д-р Елена Фиркова-Стоянова)
 • През 2001 година

  от катедрата по Терапевтична стоматология се обособяват две нови катедри – катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия,с ръководител доц. д-р Стоян Владимиров и катедра по Пародонтология и ЗОЛ, с ръководител доц. д-р Здравка Иванова. Същата година, катедрата по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия се разделя на катедра по Орална хирургия, с ръководител доц.д-р Димитър Атанасов и катедра по Лицево-челюстна хирургия, с ръководител доц. д-р Славчо Димитров, която се пребазира в хирургичния блок.
 • През 2003 година

  за Ректор на университета е избран доц. д-р Георги Паскалев (29.11.2003), който в платформата си поставя, като основна задача, разрешаването на въпроса със сградата на Стоматологичен факултет. Осигурява се финансиране. Проектът се актуализира и през ноември 2005 година започва ускорено изграждане.
 • През лятото на 2006

  година се пренасят катедрите по Оперативно зъболечение и ендодонтия, Детска дентална медицина и Протетична дентална медицина. На 18.10.2006 година е официалното откриване на новия факултет. Строителните работи продължават паралелно с провеждане на учебни занятия в завършените корпуси.
 • 2006

  На 10 юни 2006 година е официалното откриване на новия факултет. Строителните работи продължават паралелно с провеждане на учебни занятия в завършените корпуси.
 • 2006

  През 2006 г., с решение на Академичния съвет на Медицински университет, се създава катедра Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, с ръководител доц.д-р Георги Йорданов /пр.№3/11.05.2006 г./.
 • 2007

  На 31.12. 2007 година факултетът по Дентална медицина изцяло е пребазиран в новата сграда. В нея,върху 14770 кв.м. площ са разположени 27 клинични учебни зали, с общо 168 работни места, 4 предклинични зали, с общо 45 места, 1 операционна, 3 технични зали за предклиника с общо 30 места, 1 технична зала за обслужване на клиничната работа с 28 места, 1 зала за материалознание – с 24 работни места, 8 семинарна зали с общо 113 места, 12 лечебно-консултативни кабинета, 4 кабинета за докторанти , 7 кабинета за специализанти, аула Магна с 308 места, две аудитории /І -ва – със 156 места и ІІ -ва със 117 места/, библиотека, компютърна зала, стерилизационна. Факултетът разполага с 193 модерни дентални юнити, 34 фантомни юнити, 3Д скенер, ортопантомограф, дигитални зъбни рентгени, високоенергетичен лазер, операционен дентален микроскоп, интраорални камери, стационарни и мобилни мултимедийни системи, съвременни системи за ендодонтия, апаратура за въздушна микроабразия.
 • 2015

  През 2015 година факултетът по Дентална медицина получи от НАОА програмна акредитация със срок от 6 години, за обучение на магистри – лекари по дентална медицина и специализанти, с оценка 9.38. През 2015г. се отбелязват 45 г. юбилей от създаването на ФДМ. На 1 етаж, фоайе, студентите по дентална медицина разполагат с 42 чисто нови места за фантомно обучение. В флоайето на Аула Магна е разкрита музийна експозиция на стоматологични юнити. Открит е и най-модерно оборуднан CAD CAM кабинет, който в последствие прераства в център.
 • 2016

  През 2016г. се откриват Център по имплантология, вторият 3D лъчево-конусният компютърен томограф в рентгена, който позволява изцяло преминаване към дигитален образ за детайлно секторно виждане. Апаратурата дава уникални възможности за цефалометрично изследване, 3D сегментно сканиране с висока безопасност за пациента и оператора, с минимално натоварване с йонизираща радиация без компромис в качеството на изображенията.
 • 2017

  През 2017г. 3D симулаторът за виртуална реалност за обечение на студентите по ендодонтия. Този симулатор позволява да бъде затворен целият комплекс на съвременното обучение – виртуална реалност, фантомна работа и клинична работа с много практически упражнения с пациенти. Във Факултета по дентална медицина в Пловдив се поставя ново начало за вграждане на технологиите във висшето образование, като се усъвършенства електронното и мобилното учене. Започна и завършва реконструкцията на 4 етаж на сградата на бул. Христо Ботев 3. Нови учебни и семинарни зали, кабинети на асистенти, компютърна зала и нова библиотека се намират на новооткрития четвърти етаж. Разгънатата застроена площ на етажа е 700 кв. м. Откриването на етажа съвпадна със старта на Европейския конгрес по лазерна дентална медицина, който се провежда в МУ Пловдив от 30 март до 1 април 2017г. Европейският конгрес по лазерна дентална медицина, е поредното потвърждения за успехите на Университета в сферата на новите технологии. Основната цел на този международен конгрес е да представи новостите от света на денталните лазери и тяхното клинично приложение.
 • 2018

  През 2018г. се открива специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания.
 • 2019

  През 2019г. се откри нов учебен корпус към Факултета по дентална медицина, към Медицински университет-Пловдив. Той се намира ул. “Любен Каравелов” 26. Сградата е с разгърната площ 733.37 квадратни метра. На тази площ са разположени 5 зали с общо 39 зъболекарски стола, които са последен модел. За научната дейност през април 2019 е открит нов 3D принтер, който създава цифров модел и послойно нанасяне на модел на всички протезни конструкции, които могат да бъдат изработени в устната кухина. Новият 3D принтер се използва за научна работа от преподаватели, специализанти и студенти.
 • 2020 - 50 години ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

  Минало, настояще, бъдеще и нататък в кръговрата

                                                        

За оказани заслуги в развитието на факултет по Дентална медицина 6 изтъкнати учени са удостоени със званието Doctor Chonoris Causa  на Медицински университет– Пловдив, а именно:

 1. Д-р Флориан Закс- Берлински свободен университет- 2001;

 2. Акад. Проф. д-р Николай Попов- Медицински университет-София- 2007;

 3. Проф. д-р Давид Москона- Университета в Тел Авив, Израел – 2008;

 4. Проф. д-р Юка Меуерман- Университет в Хелзинки, Финландия – 2009;

 5. Проф. д-р Адам Щабхолц, Университет Hadassa Йерусалим 2013;

 6. Проф. Джошуа Мошонов Университет Hadassa Йерусалим -2016.

 

 

Ръководствa на факултет по Дентална медицина,  от създаването му, до сега

         През 1970 г., при разкриване на специалността „Стоматология“, е назначен  проф. д-р Богдан Дачев (тогава доцент), от Стоматологичен факултет – София, за координа­тор и отговорник от МЗ. Той оказва и методична помощ на преподавателите от новосъздадените стоматологични катедри. От преобразуването на специалността „Стоматология” във самостоятелен факултет  през 1974 година, до сега, са работили 15 управленски екипа:

 

 

 

                                              Екип 1

 

Декан                                                                                      Период

доц. д-р Минчо Банчев                                                      1974-1977

 

    Земестник Декани

проф. д-р Пеню Пенев –УР

доц.д-р Крум Солов –НР

 

 

                                              Екип 2

 

 

 Декан                                                                                      Период

проф.д-р Марин Вутов                                                        1977-1980

 

      Земестник Декани

доц.д-р Стоян Иванов-УР

доц.д-р Николай Попов-НР

 

 

                                              Екип 3

 

 

 Декан                                                                                      Период

 проф. д-р Марин Вутов                                                      1980-1983

 

      Земестник Декани

доц.д-р Петър Ботушанов- УР         1980-1983

доц.д-р Николай Попов-НР              1980-1982

доц.д-р Георги Георгиев-НР             1982-1983

 

 

                                              Екип 4

 

 

Декан                                                                                      Период

доц.д-р Петър Ботушанов                                                1983-1985

 

Земестник Декани

доц.д-р Георги Георгиев-УР

доц.д-р Ралин Ралев- НР

 

 

                                              Екип 5

 

 

Декан                                                                                      Период

доц.д-р Георги Георгиев                                                   1985-1987

 

Земестник Декани

доц.д-р Христина Матеева -УР

доц.д-р Ралин Ралев- НР

 

                                              Екип 6

 

 

Декан                                                                                      Период

доц.д-р Петър Кавлаков                                                   1988-1989

 

        Земестник Декани

доц.д-р Христина Матеева-УР

доц.д-р Ралин Ралев- НР

 

 

                                              Екип 7

 

 

Декан                                                                                      Период

проф.д-р Георги Георгиев                                                 1990-1993

 

        Земестник Декани

доц.д-р Стоян Владимиров-УР

доц.д-р Димитър Атанасов-НР

 

 

                                              Екип 8

 

 

Декан                                                                                      Период

проф.д-р Георги Георгиев, дм                                         1994-1995

 

         Земестник Декан

доц.д-р Стоян Владимиров, дм

 

 

                                              Екип 9

 

 

Декан                                                                                      Период

доц.д-р Стоян Владимиров, дм                                      1995-1999

 

         Земестник Декан

доц.д-р Димитър Атанасов, дм

 

 

                                              Екип 10

 

 

Декан                                                                                      Период

доц.д-р Стоян Владимиров, дм                                      1999-2003

 

    Земестник Декани

доц.д-р Трифон Михайлов, дм-УР

доц.д-р Емил Сарачев, дм- НР

 

 

                                              Екип 11

 

 

Декан                                                                                      Период

доц.д-р Димитър Атанасов, дм                                      2003-2007

 

      Земестник Декани

доц.д-р Ангел Бакърджиев, дм-УР

доц.д-р Мария Куклева, дм- НР

 

 

                                              Екип 12

 

 

Декан                                                                                      Период

проф.д-р Стоян Владимиров, дм                                   2008 -2012

 

       Земестник Декани

доц.д-р Ангел Бакърджиев, дм-УР

доц.д-р Мария Куклева, дм- НР

 

 

                                              Екип 13

 

 

Декан                                                                                      Период

проф.д-р Георги Тодоров, дм                                          2012-2015

 

      Земестник Декани

проф. д-р Елка Попова, дм-УД

доц. д-р Ани Белчева, дм-УД -Англ. Език

проф. д-р Снежана Цанова, дм- НД

проф. д-р Христина Лалабонова, дмн- Международно сътрудничество и проектна дейност

проф.д-р Иван Филипов, дм-Лечебна дейност

 

 

                                              Екип 14

 

 

Декан                                                                                      Период

проф. д-р Георги Тодоров, дм                                          2015-2019

 

       Земестник Декани

проф. д-р Елка Попова, дм-УД

проф. д-р Ани Белчева, дм-УД англ. език

доц. д-р Веселина Кондева, дм- НД

проф. д-р Христина Лалабонова, дмн-Международно сътрудничество и проектна дейност дейност

проф. д-р Петя Печалова, дм-Лечебна дейност

 

 

                                              Екип 15

 

 

Декан                                                                                      Период

Доц. Д-р Веселина Кондева, дм                                    2019-до сега

 

       Земестник Декани

проф. д-р Петя Печалова, дм-Учебната дейност и СДО

доц. д-р Илиана Стоева, дм –Научно-изследователската дейност

доц. д-р Мариана Димитрова, дм-Качество и акредитация

доц. д-р Илиян Христов, дм-  Международно сътрудничество и проектна дейност